+31 (0) 6 - 417 22 986
info@schuttelaarlaw.nl

Privacy

Privacy Verklaring Schuttelaar Law

Schuttelaar Law, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 66293154, verwerkt gegevens in lijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door in te stemmen met deze privacy verklaring, geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

Websitegegevens

Schuttelaar Law kan cookies verzamelen teneinde de website goed te laten werken en statistieken bij te houden ten behoeve van marketingdoeleinden.

Cookies en andere websitegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Via de website kan een cookie geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Schuttelaar Law gebruikt deze dienst voor marketingdoeleinden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die in het kader van een opdracht of andere rechtsbetrekking worden verzameld bij een opdrachtgever, maken deel uit van het dossier. Gegevens worden bewaard voor identificatie, uitvoering van de opdracht, declaratie en facturatie, relatiebeheer, kwaliteitscontrole, bedrijfsvoering, wettelijke verplichtingen en/of afwikkeling van klachten. Persoonsgegevens die Schuttelaar Law kan verzamelen zijn; naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Schuttelaar Law de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Persoonsgegevens die Schuttelaar Law verwerkt, worden bewaard op de server van Schuttelaar Law waar passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Schuttelaar Law bewaart een dossier vijf jaren nadat de opdracht is geëindigd met het oog op juridische implicaties voor de langere termijn en is gerechtigd uw gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen. Schuttelaar Law kan samenwerken met derde partijen ten behoeve van marketing of administratieve doeleinden. Opdrachtgever stemt ermee in dat persoonsgegevens hiervoor mogen worden gebruikt op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Door akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, danwel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar info@schuttelaarlaw.nl. Schuttelaar Law zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijf werkdagen wordt behandeld.

Opdrachtgever is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij dit noodzakelijk acht.