+31 (0) 6 - 417 22 986
info@schuttelaarlaw.nl

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Schuttelaar law is het adviesbureau voor de duurzame ondernemer met laagdrempelig juridisch advies van hoge kwaliteit. In heldere taal, met duidelijke tarieven en persoonlijke betrokkenheid. Zodat jouw goede hart ook juridisch klopt. Schuttelaar Law is een eenmanszaak van mr. C.A.E. Schuttelaar, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 66293154 en bij de belastingdienst met BTW nummer 1037.17.626.B.01.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Schuttelaar Law worden verstrekt en op alle rechtsbetrekkingen die in dit verband ontstaan.

Taak tarieven en betalingen
Schuttelaar Law werkt op basis van een inspanningsverplichting en focust zich op alles wat komt kijken bij een juridisch efficiënte bedrijfsvoering. Met ogenschouw voor zoveel mogelijk bedrijfseconomische winst van de duurzame ondernemer, werkt Schuttelaar Law met jou aan een zo gunstig mogelijk contractklimaat.

Elke onderneming is uniek en heeft zijn eigen risico’s. Daarom werkt Schuttelaar Law op basis van een uurtarief. Prijzen voor het werk van Schuttelaar Law worden vooraf vastgelegd in een helder en transparant voorstel op basis van de geldende uurtarieven en het aantal te werken uren. Eventuele overuren hoeven niet te worden vergoed en komen voor rekening van Schuttelaar. Onvoorziene kosten, zoals vertaalkosten, reiskosten en andere voorschotten (griffiekosten, deurwaarderskosten, etc) zijn niet in het uurtarief inbegrepen en worden na schriftelijke toestemming apart in rekening gebracht.

Opdrachtgever dient facturen binnen veertien dagen na datering te betalen en is vanaf de vijftiende dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Schuttelaar Law is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. Schuttelaar Law is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van opdrachtgever indien Schuttelaar Law dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.

Schuttelaar Law heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Schuttelaar Law en de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Schuttelaar Law wordt beperkt tot het door opdrachtgever verschuldigde en voldane factuur bedrag van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid van indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade middels aangetekende brief aan Schuttelaar Law kenbaar zijn gemaakt. Voorgaande geldt niet in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Schuttelaar Law.

De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Schuttelaar Law tegen alle aanspraken van derden die verband houden met door Schuttelaar Law verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Schuttelaar Law. Ook door Schuttelaar Law gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden komen voor rekening van de opdrachtgever.

Inschakeling van derden
Voor de uitvoering van een opdracht kan Schuttelaar Law derden in schakelen. Dit gebeurt uitsluitend na overleg en met toestemming van de opdrachtgever en met inachtneming van de

zorgvuldigheid die redelijkerwijs van Schuttelaar Law mag worden verwacht. Schuttelaar Law is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor tekortkomingen in de wijze waarop bedoelde derden hun werkzaamheden uitvoeren, behalve in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Schuttelaar Law.

Privacy
Schuttelaar Law zal bij uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De opdracht van opdrachtgever zal niet zonder toestemming ofwel anonimisering met derden worden besproken.

Schuttelaar Law bewaart een dossier vijf jaren nadat de opdracht is geëindigd met het oog op juridische implicaties voor de langere termijn en is gerechtigd uw gegevens na afloop te vernietigen.

Gegevens worden bewaard in lijn met Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, dan wel het recht op vergetelheid en/of dataportabiliteit in te roepen.

Klachtenregeling
Indien er klachten ontstaan over de dienstverlening van Schuttelaar Law, wordt opdrachtgever verzocht om contact op te nemen. Allereerst zullen we samen proberen tot een duurzame oplossing te komen waarbij beide partijen tevreden zijn.

Klachten over de uitvoering van een opdracht, die niet op mondelinge wijze kunnen worden opgelost,  dienen binnen vijf werkdagen nadat de klacht is ontstaan schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan Schuttelaar Law. Schuttelaar Law zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan opdrachtgever. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Schuttelaar Law binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen opdrachtgever een inhoudelijke respons mag verwachten.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Schuttelaar Law en overige rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. In geval een document in Nederlandse en in Engelse taal is opgesteld, is de Nederlandse tekst bindend.

Geschillen die niet naar tevredenheid zijn opgelost via de klachtenregeling, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.